28 ธ.ค. 2566

 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญฯ สสอ.ปะนาเระ4 ม.ค. 2565

แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญฯ สสอ.ปะนาเระ


15 มี.ค. 2564

4 ก.พ. 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

16 ก.ค. 2556

แผนนิเทศกองทุนหลักประกันสุขภาพทุนตำบล

 ด้วยคณะวิทยากรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ จะออกติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอำเภอปะนาเระ  เพื่อรับทราบถึงปัญหา  อุปสรรค แนะนำแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ

ในการนี้อำเภอปะนาเระ  จึงขอความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นทุกแห่ง จัดเตรียมบรรยายสรุป เอกสาร และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมรับการติดตามเยี่ยมเยียนของทีมวิทยากรระดับอำเภอ ตามแผนดังนี้

11 ก.ค. 2556

แจ้ง...ปรับปรุงฐาน JHCIS (ก่อน 31 สค. 56)

ด่วนที่สุด..!!!!!!


ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง..ปรับปรุงข้อมูลทั้งหมด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.56 - 31ส.ค.56 ตามรายละเอียดแนบ..(หนังสือด่วนเพิ่งได้รับ..ยังไม่ได้เสนอผู้บริหาร) โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบ http://analysis.ssjpn.net/

สสอ.ปะนาเระ